فیزیک-شیمی- زیست شناسی- زمین شناسی


گروه آزمایشگاه علوم استان زنجان

دبیرستان بهشتی 1- دوره دوم


تصاویر ارسالی از فعالیتهای روز آزمایشگاه دبیرستان بهشتی 1 دوره دوم به گروه ارسال شد.


| تعداد بازدید: 451