فیزیک-شیمی- زیست شناسی- زمین شناسی
   

سرگروه


اعضای گروه استان: ناهید احمدی

معصومه عباسی - آقای قلی زاده

 

 

روزهای فعالیت : دو شنبه

 

ساعت فعالیت: 14-8

zanjan.azmayeshgah@gmail.com

شماره تماس: 

02433457719